diumenge, 11 de novembre de 2012

Què és el Domund?

Què és el DOMUND?

El Diumenge Mundial de les Missions és el dia en què tota l'Església universal resa per l'activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres, i col·labora econòmicament amb ells en la seva tasca, especialment entre els més pobres i necessitats.

Per què el DOMUND?

El 37% de l'Església catòlica el constitueixen territoris de missió, un total de 1.100 circumscripcions eclesiàstiques que depenen de l'ajuda personal de missioners i missioneres i de la col·laboració econòmica per realitzar la seva tasca.

Per a què el DOMUND?

Amb els donatius es subvenciona el sosteniment dels missioners i els seus col·laboradors. També s'atenen altres necessitats especials: construcció d'esglésies i capelles, formació cristiana, compra de vehicles ..., a més de desenvolupar projectes socials, educatius i sanitaris.

Arriba als missioners tots els diners?

El donatiu que es lliurament per a les missions és recollit a la Direcció Nacional d'OMP i enviat als territoris de missió, excepte un mínim percentatge per despeses d'administració.

Atenen els missioners situacions d'emergència?

Davant catàstrofes naturals o bèl·liques, els missioners canalitzen l'ajuda d'organitzacions socials i es dediquen a atendre els damnificats. El DOMUND col·labora amb ells principalment perquè puguin romandre en la missió després d'aquestes situacions d'especial emergència humanitària.